Vrede voor onze tijd

Theoloog Stefan Paas hekelt journalisten die ‘tamboereren op de komende burgeroorlog‘. Deze journalisten, met name worden genoemd Arnold Karskens, Ebru Umar en Joost Niemöller, waarschuwen voor een komende burgeroorlog in Europa, als gevolg van massa-immigratie, islamisering en de mislukte integratie van moslims in de westerse landen.

Volgens Paas heeft het ‘gestook’ van deze ‘cheerleaders van de Apokalyps’, negatieve gevolgen, al blijft onduidelijk wat hij precies bedoelt. Hij heeft het over ‘op z’n minst het verlagen van de drempel van geweld’. Ook zegt hij: “Ik kan mij onmogelijk voorstellen dat het groeiend aantal hate-crimes tegen moslims niets te maken heeft met dit constante gestook.” Een ijzersterk argument dat door iedereen onmiddellijk als onweerlegbaar wordt herkend, want als Paas het zich niet kan voorstellen, dan is het vast niet zo!

Uiteraard heeft Paas geen goede argumenten. Zijn opvattingen horen bij de softe, decadente, feelgood theologie van het moderne christendom die niet gestoeld is op rede, maar op emotie. Niemand is onze vijand, zelfs als zij zelf beweren van wel, want Jezus houdt van iedereen en dus wij ook. We moeten onze vijanden liefhebben en dus alles liefdevol van ze accepteren, zelfs het kwaad dat ze plegen. Iedereen die iets anders beweert is een ‘onruststoker’, een ‘cheerleader van de Apokalyps’, een ‘pleger van haatmisdrijven’, die schuldig is aan de komende burgeroorlog. Deze theologie, die natuurlijk niets met God en alles met mensen te maken heeft, is onder heel veel ‘christenen’ te vinden.

Nee, Stefan. Jij valse leraar, jij wolf in schaapskleren, jij theoloog van het kwaad! Het zijn mensen zoals jij die schuld hebben aan de komende burgeroorlog, niet de mensen die hiervoor waarschuwen. Door de problemen die Karskens, Umar en Niemöller beschrijven simpelweg te ontkennen, door hun waarschuwingen te overstemmen met sussende zoete praatjes, door hen niet alleen met woorden te bestrijden maar zelfs de overheid op te roepen deze ‘bubbels uit te mesten’. Jij bent als de mensen die stenen gooiden naar de onheilsprofeten in het Oude Testament. Jij bent met je moraalpraatjes vanuit je ivoren toren schuldig aan de komende burgeroorlog! Want in plaats van er alles aan te doen om die te voorkomen, werk je actief mee aan het bestrijden van hen die er hun carrière (en zelfs hun leven) voor op het spel zetten om te waarschuwen voor wat komen gaat.

Jij vertelt als een moderne Chamberlain de mensen dat ze hun kop in het zand mogen steken, dat ze rustig mogen slapen, want ‘vrede voor onze tijd’. Maar bedenk goed wat er gebeurde met de mensen in het OT die zich tegen de ‘onheilsprofeten’ keerden. En als je het niet weet, zoals het een moderne theoloog betaamt, pak er dan je Bijbel bij die onder in de kast ligt te verstoffen.

Posted in Actualiteit, Politiek | 2 Comments

Orcs (2)

Image | Posted on by | 1 Comment

Orcs

Posted in Retoriek, Uncategorized | Leave a comment

GKV m/v

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) houdt momenteel een synode, een landelijke kerkvergadering. Een van de punten op de agenda is het al of niet openstellen van de ambten van dominee, ouderling en diaken voor vrouwen. Over een week of twee zal de synode hier een uitspraak over doen. Er wordt nu driftig over dit vraagstuk vergaderd. Voor- en tegenstanders mogen hun standpunt uitleggen en verdedigen, uiteraard met de Schrift in de hand.

Of de synode positief zal besluiten is nog de vraag. Het lijkt erom te hangen. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat als er nu negatief gestemd wordt, deze kwestie in de nabije toekomst alsnog in het voordeel van de voorstanders zal worden beslist. Uit het rapport ‘Samen dienen’ dat door een onderzoekscommissie werd opgesteld, bleek namelijk dat er al GKV-kerken zijn die vrouwen onofficieel taken laten uitvoeren die onder deze ambten vallen. Daarnaast wil men de samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) intensiveren en daar is de vrouw al jaren geleden toegelaten tot de ambten. Het lijkt een ontwikkeling die niet tegen te houden is.

Als een laatste waarschuwing, voorspellen we wat er onherroepelijk zal gaan gebeuren als vrouwen dominee en ouderling worden. We nemen een aantal kerken als voorbeeld waar dit al langere tijd kan, namelijk de Remonstrantse Broederschap, de Anglicaanse Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de zojuist genoemde NGK.

 • Vrouwen worden voorganger en ouderling
 • De traditionele belijdenisgeschriften worden vervangen door eigentijdse
 • Nadruk wordt verschoven van hemelse naar aardse gerechtigheid
 • Het kerkbezoek daalt
 • Het aandeel mannen onder de kerkgangers daalt
 • Praktiserende homoseksuelen mogen deelnemen aan het Avondmaal
 • Inzegening huwelijk partners van gelijk geslacht wordt mogelijk
 • Atheïstische voorgangers komen voor
 • Spirituele begeleiding bij euthanasie wordt mogelijk
 • Liturgische vieringen om ‘transgenders’ welkom te heten (ja echt!)

Bij alle vier deze kerken kun je meerdere of al van deze ontwikkelingen terugvinden. Het toelaten van vrouwen tot de kerkelijke ambten is een grote stap op dit hellende vlak. Denk niet dat het zo’n vaart niet zal lopen, of dat die andere zaken écht een stap te ver zijn. Dat dacht men twintig jaar geleden over de vrouw in het ambt ook.

Het zit in de natuur van de vrouw om confrontatie uit de weg te gaan en altijd bezig te zijn met inclusiviteit. Vrouwen zijn niet geïnteresseerd in objectieve waarheid, in de strikte dogma’s en strenge morele regels die horen bij het leiden van een kerk. Ze willen alles ‘samen’ doen, iedereen het gevoel geven dat ‘ze erbij horen’ en ‘niemand kwetsen’. Om die reden zal Paulus zijn strenge gebod hebben gegeven dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk. Dat lijkt voor de buitenstaander misschien onrechtvaardig, maar het is echt noodzakelijk.

Dogma’s en morele regels zijn nodig om de leer zuiver te houden en de zonde buiten de deur. En het zijn altijd mannen geweest die deze grenzen bewaakt hebben. Dat vrouwen bijna 2000 jaar geen officiële ambten mochten vervullen, had niet te maken met onderdrukking of iets dergelijks, maar met het besef dat vrouwen typische zwakheden hebben die ze ongeschikt maken voor deze taak. Dat wij dat besef zijn kwijtgeraakt is de reden dat het christendom verzwakt is en onze kerken leeglopen. Als de GKV zich wil verzekeren van haar voortbestaan, moet ze om te beginnen hier een zeer krachtig nee laten horen.

Posted in Actualiteit, Geloof en kerk | Leave a comment

Naar de kerk

Het Reformatorisch Dagblad citeert uit een Zwitsers onderzoek (1994), waaruit blijkt dat als de vader in het gezin regelmatig naar de kerk gaat, de kans groter wordt dat zijn kinderen dit later ook zullen doen:

 • Wanneer vader en moeder regelmatig een kerkdienst bezoeken, zal 33 procent van de kinderen dat later ook doen. 41 procent zal minder frequent gaan, maar wel kerkbezoeker blijven.
 • Wanneer de moeder regelmatig naar de kerk gaat en de vader niet, zal nog maar 3 procent later regelmatig naar de kerk gaan en 38% zal nooit meer gaan.
 • Wanneer de vader regelmatig naar de kerk gaat en de moeder niet, zal van de kinderen 38 procent regelmatig naar de kerk blijven gaan.

Dit is een opvallend gegeven. Wanneer de vader regelmatig naar de kerk gaat, is de kans aanzienlijk groter dat zijn kinderen ook regelmatig gaan, in tegenstelling tot wanneer alleen de moeder regelmatig naar de kerk gaat. Zij heeft hierop zelfs nauwelijks invloed.

Het kerkbezoek in Nederland loopt al jaren terug, en in veel kerken zitten meer vrouwen dan mannen, blijkt uit cijfers van het CBS. Tel daarbij op de toenemende invloed van het feminisme in onze kerken, waardoor mannen zich er steeds minder thuisvoelen, en er is weinig hoop dat deze dalende lijn gekeerd kan worden. Als vaders niet meer naar de kerk gaan, zullen kinderen dat ook niet meer doen.

Tegelijk ligt hier voor ons mannen, vaders en aanstaande vaders, een belangrijke opdracht. Als het zo is dat wij een grote invloed hebben op het kerkbezoek van onze kinderen, dan moeten wij die verantwoordelijkheid nemen en zelf volhardend de eredienst bezoeken. Het is niet eenvoudig om een kerk te vinden waar het christelijk geloof nog onvervalst gepredikt wordt, vrij van alle moderne invloeden. Maar onmogelijk is het niet. Mogelijk moet je ervoor naar een kerk verder weg of zelfs naar een andere denominatie, maar dat is te verkiezen boven een kerk waar door wolven in schaapskleren een valse versie van het geloof onderwezen wordt.

Zoek een “orthodoxe” kerk en bezoek deze trouw. Je kinderen zullen je voorbeeld volgen.

Posted in Geloof en kerk | 1 Comment

Ku(ns)t

Image | Posted on by | Leave a comment

Communiceren kun je leren

Soms vind je een pareltje van een gesprek die precies duidelijk maakt waarom een rationele discussie met een vrouw zinloos is. Deze conversatie is letterlijk gekopieerd uit de reacties op een EO-artikel op Facebook. Je kunt uren besteden aan het ontleden van de (mis)communicatie tussen deze man en vrouw, maar we beperken ons tot twee hoofdzaken. Ten eerste het volstrekte solipsisme van de vrouw en ten tweede de aanpak van de man die totaal ineffectief is.

Vrouw:
Wat ben ik toch blij dat alleen God degene is die over ons kan oordelen. Als het aan de mens, en zeker aan de zwaar wettisch religieuzen onder ons, had gelegen, dan zou er weinig overblijven van de mensheid.

Man:
Aangezien God zal oordelen, moeten wij dan niet waarschuwen voor dat oordeel, aan de hand van Zijn wet?

Vrouw:
Nee hoor, ik heb mijn eigen relatie met mijn Pappa. ‘Waarschuwingen’ van mensen zijn gebaseerd op hun interpretatie van het Woord, dat is geen waarheid voor mij. Wat ik hier veelal lees is in mijn beleving erg wettisch en bekrompen, dat komt niet eens in de buurt van de liefde die ik van mijn Pappa ontvang.

Dit is dus precies wat solipsisme is: “Ik heb mijn eigen relatie met God en de rest van het 2000 jaar oude wereldwijde christendom is totaal irrelevant. Het gaat uitsluitend om mij.” Interessant is haar woordkeuze: “mijn beleving”. Ze heeft geen objectieve maatstaf voor wat wettisch en bekrompen is, alleen haar eigen beleving telt: “Als ik iets ervaar als wettisch, dan is het wettisch.” Ook wordt God zeer eenzijdig neergezet: Hij is uitsluitend liefde. Vermaning past duidelijk niet in haar vrouwelijke belevingswereld en is daarom ‘bekrompen’.

Man:
Dus uw interpretatie wijkt af van die van veel andere Christenen, nu en van eeuwen vóór ons. Hoe weet u dan dat die van ú klopt, en die van een ander niet?

Vrouw:
Net zoals jouw interpretatie afwijkt van die van vele christenen nu. En hoe ik dat weet? Dat weet ik omdat ik een intieme relatie heb met mijn Vader ipv een wettische mindset gebaseerd op religie.

Inhoudelijk zegt ze niets, ze herhaalt slechts wat ze eerder zei. Wederom is haar eigen emotionele belevingswereld de maatstaf voor de realiteit.

Man:
Uitstekend! Nou komen we ergens. Tussen ons tweeën -die beiden een intieme relatie hebben met de Vader- verschillen we dus zeer over dit onderwerp en we kunnen met gemak een derde -zo niet drieduizend, vroeger en nú- vinden die er wéér anders over denken en die allen zo’n relatie met God zullen beweren te hebben. Hoe kan dit nu? Is Christus niet in staat Zijn wil kenbaar te maken? Of is het allemaal ‘goed’? Hoe zou een niet-gelovige het onderscheid kunnen zien?

Vrouw:
Laten we nu maar gewoon accepteren én respecteren dat we allemaal individuen zijn, met elk ons eigen geloofsleven en gedachtengoed. Straks weten we allemaal hoe het echt zit, nu zijn we allemaal nog betweters. Dus ik stop deze discussie, want discussiëren is absoluut on Bijbels. (1 Timotheus 1) Hierbij zegen ik jou broer, en bid dat je nog meer naar de Waarheid toe mag groeien.

De man wijst de vrouw erop dat haar redenatie kant nog wal raakt en zij voelt zich zo ongemakkelijk dat ze drie emotionele wapens inzet om het ongemak weg te nemen. De eerste is het ontwijken van zijn rationale argumentatie met een oproep om niet verder te discussiëren, maar te accepteren dat zij haar standpunt niet wil veranderen. Het tweede wapen is een greep naar de Schrift als rechtvaardiging van dit ontwijkend gedrag: “Discussie is onbijbels.” En ze sluit af met een passief-agressieve zegenwens waar de onoprechtheid vanaf druipt en die alleen tot doel heeft de man te kleineren.

Man:
Absoluut onbijbels? Weerleggen, onderwijzen en terechtwijzen? Oproepen tot bekering en heiliging? M.a.w.: waar de eerste brief aan Timotheüs zo ongeveer helemaal vol mee staat? Daarbij: waar staat het toch dat wij ‘bijbels’ moeten leven? En zijn wij allemaal ‘individuen’? Is dat zoals de Heer -ik neem aan dat ook u Christus dient- ons aanspreekt? Leest u dát terug in de bijbel? Als u dan toch ‘bijbels’ wilt leven, dan is er duidelijk weinig ruimte voor ‘individueel geloofsleven en gedachten’ op de essentiële punten, maar veeleer een onderwerping aan het apostolische gezag en dus dat van Christus! Als u toch graag naar Timotheüs wilt verwijzen, waarom dan niet dit? 1 Timotheüs, hoofdstuk 6: “Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, zonder werkelijke wetenschap maar met een ziekelijke belangstelling voor twistvragen en woordenstrijd. Hieruit kan niets anders voortkomen dan afgunst, onenigheid, gelaster, achterdocht en eindeloze discussies, het werk van mensen wier geest verward is en van de waarheid verstoken.” Het zou liefdeloos zijn als Christenen niet blijven wijzen op de gezonde leer en het leven naar Gods wil. Niet langer leven wij naar ons eigen idee: Spreuken 28:26 “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.” Het is jammer dat het zo’n pijnlijk onderwerp is voor velen, dat zij niet willen luisteren naar Gods ideeën over hoe wij moeten leven. Vergeet niet dat zolang mensen dat niet willen, zij blijven twisten en woordkloven. Daar komen dit soort discussies uit voort, zeker wanneer zij het gezag van Jezus Zelf niet erkennen, maar slechts hun eigen idee en gevoel navolgen. Daarmee kan je álles wel rechtvaardigen, zoals ik ook zelf heb gedaan. Beter is het niet langer te rebelleren en te verzetten, maar te accepteren en te bidden om kracht Gods wil te doen.

Vrouw:
*krekels*

Inhoudelijk heeft de man volkomen gelijk en andere lezers kunnen van zijn sterke redenatie leren. Maar als het doel is om de zienswijze van de vrouw te beïnvloeden, kiest hij de slechtst denkbare aanpak. Vrouwen staan namelijk niet open voor rationele argumenten (dialectiek), maar zijn slechts te beïnvloeden door emotionele prikkels (retoriek). (Dit geldt overigens ook voor veel mannen.) Zo’n prikkel moet een emotionele pijn veroorzaken, zodat zij onbewust niet anders kunnen dan zich over te geven of zich terug te trekken uit de discussie om zo aan die pijn te ontkomen.

In deze conversatie is zijn antwoord volstrekt zinloos. Hij had net zo goed in het Chinees kunnen antwoorden. Dialectiek komt bij haar toch niet binnen. Beter was het geweest om te reageren met een emotionele prikkel als ‘Jij bent de reden waarom God heeft bepaald dat vrouwen moeten zwijgen in de Kerk’ of met sarcasme: ‘Ik zegen u terug in de naam van de Moeder, de Dochter en de Tolerante Geest’. Dat zou waarschijnlijk wel impact gehad hebben.

Posted in Retoriek, Rode pil | Leave a comment